นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

        แจ้งเกี่ยวกับประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับประกาศรายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาค

        แอฟริกา ลาตินอเมริกา และอเมริกากลางหรือเมืองที่มีความเป็นอยู่อย่างลำบาก เมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่

        ไม่ปกติ และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

        หนังสือนำ

        รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง