นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) สังกัด

สพป.นครราชสีมา เขต 7สิ่งที่ส่งมาด้วย 


ประกาศ สพป.นครราชสีมา เขต ฉบับที่ 16 / 2563