นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)


สิ่งที่ส่งมาด้วย


1. หนังสือนำส่ง ที่ ศธ 04068/875


2. หนังสือนำส่ง ที่ ศธ 04068/876


3. ประกาศฉบับที่ 22/2563 


4. รายละเอียดและองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย


5. แบบคำร้อง