นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)


สิ่งที่ส่งมาด้วย


1.หนังสือนำส่งเลขที่ ศธ 04068/1089

2.หนังสือนำส่งเลขที่ ศธ 04068/1090

3.ประกาศ ฉบับที่ 30/2563

4.รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย

5.แบบคำร้องขอย้าย