นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ข่าวสารจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์


ดาวโหลดประกาศ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7


สิ่งที่แนบมาด้วย

1.ประกาศ

2.รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก


 

        แจ้งเกี่ยวกับประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับประกาศรายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาค

        แอฟริกา ลาตินอเมริกา และอเมริกากลางหรือเมืองที่มีความเป็นอยู่อย่างลำบาก เมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่

        ไม่ปกติ และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

        หนังสือนำ

        รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

 

การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2


สิ่งที่แนบมาด้วย 


1. แบบสัญญาจ้างเหมาบริการ อัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 


2. รายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน


3.บัญชีรายชื่ออัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินปีงบ ประมาณ 2562


4.คำชี้แจงการจัดทำสัญยาจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

 

การประกวดรางวันทรงคุณค่า.สพฐ(OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค.ครั้งที่ 7.ประจำปีการศึกษา 2560  LINK

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังหน่วยงานภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Link

 

เรื่อง  แจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ


เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7


หนังสือนำส่ง ดาวน์โหลด 


สิ่งที่ส่งมาด้วย ดาวน์โหลด

 
บทความ อื่นๆ ...
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 3