ข่าวสารจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Link

 

เรื่อง  แจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ


เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7


หนังสือนำส่ง ดาวน์โหลด 


สิ่งที่ส่งมาด้วย ดาวน์โหลด

 
1

2

3

4

5

6