นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ข่าวสารจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2


สิ่งที่แนบมาด้วย 


1. แบบสัญญาจ้างเหมาบริการ อัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 


2. รายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน


3.บัญชีรายชื่ออัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินปีงบ ประมาณ 2562


4.คำชี้แจงการจัดทำสัญยาจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังหน่วยงานภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Link

 

เรื่อง  แจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ


เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7


หนังสือนำส่ง ดาวน์โหลด 


สิ่งที่ส่งมาด้วย ดาวน์โหลด

 
1

2

3

4

5

6