ส่งสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์และคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือนำส่ง

                   2. ใบตรวจรับพัสดุ