ส่งสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์และคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


ส่งที่แนบมาด้วย 1.หนังสือนำส่งและคำสั่ง


                      2.ใบตรวจรับพัสดุ