นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ส่งสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์และคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.หนังสือนำส่ง


                    2.ใบตรวจรับพัสดุ