ส่งสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์และคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.หนังสือนำส่ง


                    2.ใบตรวจรับพัสดุ