นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดและหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 


1.หนังสือนำส่ง


2. สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0408.3/52896 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562


3.แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย


4.แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบ 1 และ แบบ 2