นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562        สิ่งที่ส่งมาด้วย