นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 67 โรงเรียน บง.65

หนังสือราชการ

บัญชีรายละเอียดประกอบการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย