นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

(รายการงบปีเดียว) รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างปกติ บง.68

หนังสือราขการ