นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็คทรอนิกส์ ผ่านระบบ Pension Electyronic Filing

หนังสือราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.เอกสารคู่มือการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองฯ   

                    2.แบบสำรวจความคิดเห็นขอรับบริการของสำนักงานคลังเขต 3