นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  ระยะที่ 2

สำหรับผู้ปฏิบัติงานของสถานศึกษา วันที่  10  กรกรฎาคม 2555  ณ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

page

page2

page3

page4

page5

page6

page7