นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ด่วน!! รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารการขอเบิกเงิน ประจำเดือน มกราคม 2557 ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสาร

ภายในวันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2557 ***โรงเรียนใดที่ไม่ส่งตามวันดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนเป็นวันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

ดูรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร