นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

hot มอบอำนาจการอนุมัติการจัดประชุมของทางราชการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. สำเนาหนังสื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 04002/ว485 13/03/2014, 13:39

2. คำสั่ง ที่ 239/2557 13/03/2014, 13:39