นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการทำสัญญาจ้างครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พร้อมส่งเอกสารมอบงานประจำเดือน เมษายน 2557

ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โทร 044-477014 ต่อ 13