แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการทำสัญญาจ้างครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พร้อมส่งเอกสารมอบงานประจำเดือน เมษายน 2557

ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โทร 044-477014 ต่อ 13