เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณปี 2557

               ดาวน์โหลด ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04068/1595


 

          แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการทำสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการพร้อมส่งสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน

และเอกสารส่งมอบงานประจำเดือน ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โทร 044-477014 ต่อ 13