นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณปี 2557

               ดาวน์โหลด ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04068/1595


 

          แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการทำสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการพร้อมส่งสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน

และเอกสารส่งมอบงานประจำเดือน ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โทร 044-477014 ต่อ 13