นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

icon_new2แจ้งการโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี 2557  (รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน  20 โรงเรียน)

หนังสือส่ง