นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

icon_new2แจ้งการโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี 2557  (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 8 โรงเรียน)

หนังสือส่ง