นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 (7 โรงเรียน)

หนังสือส่ง

แจ้ง เพิ่มเติ่มรหัสงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ ตามหนังสือ สพป.นม.7

ที่ ศธ. 04068/287 ลงวันที่ 28 มกราคม 2558 รหัสงบประมาณ 2000404046110001