นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี 2558

เรียน โรงเรียนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

        ขอยกเลิกหนังสือที่ ศธ 04068/332 ลงวันที่ 30 มกราคม 2558 เรื่อง แจ้งโอนเปลี่ยนแแปลงการจัดสรรงบประมาณจ่าย งบประมาณ 2555 เนื่องจาก ได้แจ้งการอนุมัติไปแล้ว ตามหนังสือ

ที่ ศธ 04068/4288 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557

                                                                                          กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

                                                                                          สพฟ.นครราชสีมา เขต 7

หนังสือส่ง