นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

แจ้งอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปี 2558 ครั้งที่180 (บง.29)

ดาวน์โหลด ที่ ศธ 04068/968(ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด31โรงเรียน)