นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

แจ้งอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี 2558 ครั้งที่180 (บง.29)

ดาวน์โหลด ที่ ศธ 04068/969(ผู้อำนวยการโรงเรียนพิกุลทองและโรงเรียนบ้านพุทรา)