นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

แจ้งการโอนจัดสรรเงินกันเบิกเหลี่ยมปี งบประมาณ พ.ศ.2558 งบกลาง ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด ที่ ศธ 04068/4019
  หนังสือสำนักงาน สพฐ.ที่ ศธ 04006/ว3148 ลว.12 ต.ค 2558
  หนังสือสำนักงาน สพฐ.ที่ ศธ 04006/ว1719 ลว.29 ก.ย 2558