นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ด่วนที่สุด...จัดทำข้อมูลโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  ให้กรอกข้อมูลโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำกระทรวงการคัง

ส่งภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิกที่นี่