นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 ครั้งที่ 1052(บง.173) (ร.ร.ในสังกัด 6 โรงเรียน)


หนังสือนำส่ง