นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลงบการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2560

*****ขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลงบการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2560 *******

      ด้วย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

และได้บันทึกการเบิก-จ่ายเงิน การรับและการนำส่งเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฏาคม 2560 ซึ่งได้ตรวจสอบ

และปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว  >>>>คลิก<<<<