นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ข่าวสารจากกลุ่มบริหารการเงิน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน(งบลงทุน) จำนวน 20 โรงเรียน อังคาร, 23 มิถุนายน 2020
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 ศุกร์, 12 มิถุนายน 2020
3 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 477 (บง.83) พฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2020
4 การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จันทร์, 01 มิถุนายน 2020
5 สำรวจข้อมูลครูผู้ป่วยดูแลช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อังคาร, 26 พฤษภาคม 2020
6 แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 รายการค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต บง.73 จันทร์, 18 พฤษภาคม 2020
7 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 407(บง.71) พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2020
8 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 421(บง.72) พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2020
9 การยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็คทรอนิกส์ ผ่านระบบ Pension Electyronic Filing พุธ, 29 เมษายน 2020
10 แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างปกติ บง.68 อังคาร, 21 เมษายน 2020
11 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 67 โรงเรียน บง.65 พฤหัสบดี, 02 เมษายน 2020
12 แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 รายการค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต บง.60 จันทร์, 30 มีนาคม 2020
13 หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง DLIT ปีงบประมาณ 2558 พฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์ 2020
14 การโอนเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) อังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2020
15 แจ้งดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ศุกร์, 31 มกราคม 2020
16 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พุธ, 29 มกราคม 2020
17 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่ายข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปี 2562 พุธ, 29 มกราคม 2020
18 การโอนเงินอุดหนุน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (30%) จันทร์, 13 มกราคม 2020
19 การจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดและหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ ศุกร์, 03 มกราคม 2020
20 การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พุธ, 20 พฤศจิกายน 2019
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 10