นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ข่าวสารจากกลุ่มบริหารการเงิน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 สำรวจข้อมูลครูผู้ป่วยดูแลช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อังคาร, 26 พฤษภาคม 2020
2 แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 รายการค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต บง.73 จันทร์, 18 พฤษภาคม 2020
3 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 407(บง.71) พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2020
4 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 421(บง.72) พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2020
5 การยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็คทรอนิกส์ ผ่านระบบ Pension Electyronic Filing พุธ, 29 เมษายน 2020
6 แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างปกติ บง.68 อังคาร, 21 เมษายน 2020
7 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 67 โรงเรียน บง.65 พฤหัสบดี, 02 เมษายน 2020
8 แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 รายการค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต บง.60 จันทร์, 30 มีนาคม 2020
9 หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง DLIT ปีงบประมาณ 2558 พฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์ 2020
10 การโอนเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) อังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2020
11 แจ้งดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ศุกร์, 31 มกราคม 2020
12 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พุธ, 29 มกราคม 2020
13 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่ายข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปี 2562 พุธ, 29 มกราคม 2020
14 การโอนเงินอุดหนุน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (30%) จันทร์, 13 มกราคม 2020
15 การจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดและหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ ศุกร์, 03 มกราคม 2020
16 การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พุธ, 20 พฤศจิกายน 2019
17 การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อนเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง พุธ, 20 พฤศจิกายน 2019
18 ส่งสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์และคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(3) ศุกร์, 12 กรกฏาคม 2019
19 ส่งสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์และคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(2) ศุกร์, 12 กรกฏาคม 2019
20 ส่งสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์และคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ศุกร์, 12 กรกฏาคม 2019
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 10