แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยง PDF

ด้วยหน่วยตราวสอบภายในได้จัดทำแผนตรวจสอบภายใน

 ดาวโหลดหนังสือราชการ