นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

 

ด่วนที่สุด 


เรื่อง  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงาน/โครงการ
หนังสือราชการ (ดาวน์โหลด) 


แบบสอบถาม (ดาวน์โหลด)