นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ข่าวสารจากหน่วยตรวจสอบภายใน
1111
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 มาตรการแก้ไขหนี้ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2019
2 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พุธ, 18 ธันวาคม 2019
3 มาตรการแก้ไขหนี้ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ อังคาร, 08 ตุลาคม 2019
4 แบบรายงานค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน(4,5) จันทร์, 11 มีนาคม 2019
5 มาตรการแก้ไขหนี้ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ พฤหัสบดี, 24 มกราคม 2019
6 ด่วนที่สุด การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงาน/โครงการ พฤหัสบดี, 05 มกราคม 2017
7 อาหารกลางวันตกลงราคารายเดือน พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
8 หนังสือกรมบัญชีกลาง(จ้างเหมาบุคคลธรรมดา) พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
9 ทะเบียนคุมทรัพย์สิน_ผอ.สุภีร์_สีพาย พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
10 งานนำเสนอ การบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515 พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
11 งานนำเสนอ การใช้จ่ายเงินและหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินในสถานศึกษา พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
12 งานนำเสนอ การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
13 แบบฝึกหัดการลงบัญชี 2515 พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
14 ตัวอย่างสมุดเงินสด_ทะเบียน พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
15 คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุน พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
16 แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยง พุธ, 29 กุมภาพันธ์ 2012