เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)

                          สพป.นครราชสีมา เขต 7 แจ้งให้ท่านและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตาม วันเวลา และสถานที่ที่กำหนด ดังเอกสารแนบ  คลิก


                                                                                                        ศน.ชูโชค  ชะออน /093-3267127