นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

                  เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)

                          สพป.นครราชสีมา เขต 7 แจ้งให้ท่านและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตาม วันเวลา และสถานที่ที่กำหนด ดังเอกสารแนบ  คลิก


                                                                                                        ศน.ชูโชค  ชะออน /093-3267127