นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การจัดสรรค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2


ส่งที่ส่งมาด้วย 


1.หนังสืนำส่งและบัญชีจัดสรร


2.แบบ บง.127