นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่าย การเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน  ส่งคลัง พ.ศ. 2562 และ คำสั่งมอบอำนาจใหม่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 


สิ่งที่ส่งมาด้วย 

1. หนังสือนำส่ง
2. ระเบียบการเบิกจ่าย 2562