นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemyihpt-jBnff511YfQPN1Gz9zM3A1v90Eh0RddTNGdR-H3Q/viewform?usp=sf_link

 

สามารถตอบแบบรายงานได้ในลิงค์ดังแนบ ให้กรอกแบบรายงาน  เป็นไฟล์ word รวมกันทั้ง 3  รายการไว้ใน 1 ไฟล์