นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การขับเคลื่อนนโยบาย2562ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สูกการปฏิบัติ PDF
วันอังคารที่ 08 ตุลาคม 2019 เวลา 15:35 น.

      แจ้งโรงเรียนนำนโยบาย "2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน" สู่การปฏิบัติ โดยดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนวทางการนิเทศภายใน


หนังสือราชการ  คลิก

หนังสือที่อ้างถึง  คลิก

ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการนิเทศภายใน  คลิก


      เยาวลักษณ์ สอนสะอาด