นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

                   เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (โรงเรียนประชารัฐ)

                           สพป.นครราชสีมา เขต 7 ขอแจ้งให้โรงเรียนทราบและพิจารณาการตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณ์รับสัญญานทรูวิชั่นของโรงเรียน ดังรายละเอียด  คลิก
                                

                                                                                        ศน.ชูโชค  ชะออน  โทร. 093 - 3267127