นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 19 โรงเรียน ดังนี้ ชุมชนประทาย บ้านวังม่วง บ้านหนองแวง วัดบ้านขี้เหล็ก บ้านอุ่มจานโนนงิ้ว วัดปลักแรต       สี่แยกศรีอรัญวิทยา หนองกุงวันชาติ นิคมสร้างตนเองพิมาย4 นิคมสร้างตนเองพิมาย5 นิคมสร้างตนเองพิมาย6 บ้านโนนพุทรา บ้านศาลา  หนองบัวลอย โนนขุยสามัคคี รวมมิตรวิทยา บ้านสำพะเนียง บ้านหนองบง วัดบ้านหินตั้ง   

หนังสือราชการ