นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

                  เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

                          ด้วย สพป.นครราชสีมา เขต 7 ให้ท่านแจ้งผู้มี รายชื่อตามคำสั่ง ได้มาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด


                                         1. หนังสือราชการ          คลิก

                                         2. คำสั่ง ฯ                    คลิก                   


                                                                                        ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศน. วิชัย  ถมยาแก้ว