นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 1

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  ที่มีอัตราจ้างครู

        รายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

        ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ และกิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท เงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนละ 750 บาท ระยะเวลา 4 เดือน (ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563)

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงขอให้โรงเรียนที่มีอัตราจ้างโครงการดังกล่าว ที่มีผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมิน ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง ส่งไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เพื่อดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ การจัดทำสัญญาจ้างต้องตามระยะเวลาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ


อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

       1. หนังสือนำส่งแจ้งดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง  ดาวน์โหลด

       2. บัญชีรายชื่อครูขั้นวิกฤต ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ดาวน์โหลด

       3. แบบสัญญาจ้าง  ดาวน์โหลด 

       4. แบบสัญญาค้ำประกัน  ดาวน์โหลด 

       5. คำชี้แจงการจัดทำสัญญาจ้าง  ดาวน์โหลด