นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

                   เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

                           ด้วย สพป.นครราชสีมา เขต 7  ได้ แนบเอกสาร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  เพิ่มเติมดังนี้

                   1.  แบบตรวจสอบเอกสาร ฯ   คลิก

                    2. เอกสารการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่มชื่อ - สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ  คลิก

                                                                               ศน. วิชัย  ถมยาแก้ว