นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

         สพป.นครราชสีมา เขต 7 แจ้งให้ท่านแจ้งครูผู้สอนระดับอนุบาลทุกคน เข้ารับฟังการประชุม ดังรายละเอียด  คลิก


                                            ผู้รับผิดชอบ  นายกวีศักดิ์ กวีวิทยสกุล / 091-0179592