นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

    เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน (ดังรายชื่อในเอกสารแนบ)

            สพป.นครราชสีมา เขต 7  แจ้งให้โรงเรียนในโครงการดำเนินการให้เสร็จและรายงาน สำนักงานเขตฯ  ภายในวันที่ 6 เมษายน 2563  ดังรายละเอียด คลิก

                                                       ผู้รับผิดชอบโครงการ ศน.ชูโชค  ชะออน /093-3267127