นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

  เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7

           สพป.นครราชสีมา เขต 7 แจ้งให้โรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ กรอกข้อมูล  ดังรายละเอียด  คลิก

                       ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศน. ชูโชค  ชะออน / 093-3267127